بانک اطلاعاتی داده های ژئوتکنیکی

بانک اطلاعاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

رکوردهای ژئوتکنیکی، داده های CPT و CPTU و نتایج آزمایش بارگذاری شمعها

توسعه داده شده:
مهندس سارا مشفقی، دکتر ابوالفضل اسلامی، ودکتر سید مجدالدین میرمحمد حسینی
نهائی شده :
دکتر ابوالفضل اسلامی، دکتر عباس سروش، مهندس سارا مشفقی ومهندس امیرحسین وجگانی

معرفی بانک اطلاعاتی

راهنمای استفاده از بانک اطلاعاتی

نسخه محدود شده بانک اطلاعاتی

لازم به ذکر است که نسخه اصلی در آپدیتهای بعدی قرار خواهد گرفت

آخرین بروزرسانی: 1396/05/16  08:39:33