سخنرانیهای تخصصی گروه سازه و زلزله

سخنرانی شماره 2- دکتر معاونی- پایش سلامت سازه ها و چالشهای موجود در کاربردهای واقعی- زمستان 96
             فایل ارائه (پاورپوینت)
سخنرانی شماره 1- دکتر احمدی- طراحی سازه های دیوار برشی مسلح بر اساس سطوح جابجایی- زمستان 96
             پوسترها

                           پوستر شماره یک

                           پوستر شماره دو

             فایل ارائه (پاورپوینت)
             مدارک فنی مرتبط

                           فایل اول

                          فایل دوم

                          فایل سوم

                          فایل چهارم

             عکسها

                         عکس شماره یک

                          عکس شماره دو

 

آخرین بروزرسانی: 1396/09/27  09:20:52