سخنرانیهای تخصصی گروه سازه و زلزله

سخنرانی شماره 3- دکتر علی ایمان پور- کاربرد روش شبیه سازی هیبرید برای ارزیابی لرزه ایی سازه ها - بهار 97
             پوسترها

                          پوستر شماره یک

                          پوستر شماره دو

سخنرانی شماره 2- دکتر معاونی- پایش سلامت سازه ها و چالشهای موجود در کاربردهای واقعی- زمستان 96
             پوسترها

                           پوستر شماره یک

                           پوستر شماره دو

             فایل ارائه (پاورپوینت)
             عکسها

                          عکس شماره یک

                          عکس شماره دو

سخنرانی شماره 1- دکتر احمدی- طراحی سازه های دیوار برشی مسلح بر اساس سطوح جابجایی- زمستان 96
             پوسترها

                           پوستر شماره یک

                           پوستر شماره دو

             فایل ارائه (پاورپوینت)
             مدارک فنی مرتبط

                           فایل اول

                          فایل دوم

                          فایل سوم

                          فایل چهارم

             عکسها

                         عکس شماره یک

                          عکس شماره دو

 

آخرین بروزرسانی: 1396/09/27  09:20:52