آرشیو اخبار

اطلاعيه دانشجويان محترمي كه درس مصالح ساختماني را اخذ نموده اند

بسمه تعالي

اطلاعيه

دانشجويان محترمي كه درس مصالح ساختماني را اخذ نموده اند ،جهت ثبت نام آز مصالح به آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني مراجعه فرمايند . 

حداكثر مهلت ثبت نام : 28/11/1391

                                                                                                                                                       آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني1391/11/15-14:32:35