آرشیو اخبار

طراحی و ساخت نوعی ترميم کننده آسفالت با ماندگاری بالا توسط محققان دانشکده مهندسی عمران و محيط زيست
پژوهشگران دانشکده مهندسی عمران و محيط زيست موفق به ساخت نوعی آسفالت شدند که عمر و ماندگاری آسفالت را بين 2 تا 4 سال افزايش می دهد. دکتر فريدون مقدس نژاد، مشاور طرح و عضو هيئت علمی دانشگاه صنعتی اميرکبِير يکی از مشکلات آسفالت ها را ايجاد تدريجی ترک، نفوذ آب و تخريب آنها دانست و گفت: روش متداول برای ترميم، استفاده از مواد درزگير است ولی خود درزگيرها در صورت نامطلوب بودن در مدت کوتاهی از ترک خارج می شوند. در اين طرح تلاش بر آن بود که چسبندگی بين درزگير و آسفالت افزايش يابد که به همين ترتيب عمر و کارآيی درزگير هم به ميزان قابل ملاحظه ای افزايش يافت که بر اساس نتايج آزمايشگاهی افزايش عمر را بين 2 تا 4  سال نشان داده است.

خانم شعله کاظمی فرد، پژوهشگر و مخترع اين طرح و دانشجوی دکتری شيمی کاربردی دانشگاه صنعتی اميرکبير نيز، سابقه استفاده از درزگيرها را در دنيا حدود چهل سال ذکر کرد و گفت: ترکيب های موجود در بازار بيشتر دو جزئی بوده و عمر کوتاه و کارآيی کمتری دارند، در حالی که ترکيب ساخته شده در این طرح 5 جزئی است.1391/11/23-10:54:09