آرشیو اخبار

برگزاری دومین جلسه شورای واحد جامعه فازغ التحصیلان دانشکده مهندسی عمران
دومین جلسه شورای واحد جامعه فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی عمران در تاریخ 7/10/95 با چهار موضوع اشتغال وکارآفرینی، شناسایی فارغ التحصیلان، بازدید علمی وکارآموزی و پشتیبانی برای توسعه دانشکده تشکیل گردید.

1395/10/14-09:58:29