آرشیو اخبار

برگزاری سومین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران

سومین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران در تاریخ 28/10/95 با حضور اعضاء و مسئول شورای صنفی، گروه علمی و فرهنگی سدید و دانشجویان با موضوع کارآفرینی تشکیل گردید.1395/11/02-09:30:38