آرشیو اخبار

کسب جایزه جهانی تهران در نهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری و سومین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری توسط جناب آقای دکتر حبیبیان

کسب جایزه جهانی تهران در نهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری و سومین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری توسط جناب آقای دکتر حبیبیان

عنوان مقاله: مطالعه اثر ناهمگنی منظم استفاده کنندگان از سواری شخصی در پاسخ به سیاست های ترکیبی مدیریت تقاضای حمل و نقل

 1395/11/19-09:16:23