آرشیو اخبار

برگزاری پنجمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
پنجمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در مورخ 17/12/95 با موضوع بازدید علمی و کارآموزی دانشجویان در پروژه های در حال ساخت بنیاد مستضعفان، برگزار گردید1395/12/22-11:05:41