آرشیو اخبار

اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول بدون آزمون در مقطع دکتری سال 96

 

- ​کلیه داوطلبان میبایست مدارک خواسته شده در سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه را در روز


 مصاحبه شفاهی همراه خود داشته و به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نمایند

2- سه نفر انتهایی لیست که انتخاب دوم آنها دانشکده مهندسی عمران بوده است، باتوجه به اینکه مدارکشان به دانشکده انتخاب اول ارسال شده است، باید مجددا مدارک خود را اماده و تحویل دفتر تحصیلات تکمیلی عمران نمایند تا با آنهامصاحبه گردد.

3- زمان مصاحبه شفاهی در روزهای 22 الی 24 خرداد ماه میباشد که برنامه زمانی هر رشته متعاقبا در سایت دانشکده اعلام خواهد شد

 

شماره پروندهنام خانوادگینام
1005مخمل بافمحمدمهدی
1009نعمت زادهسمیرا
1019شرقیسروش
1046محبوبی مطلقنازنین
1066مطاعیبهروز
1070شاکرفاطمه
1084مسعودی مرغملکیسجاد
1109حسینیمهسا
1113پوراحمدیامیرعلی
1170یثربیسیدحمید
1172قدیرپوریا
1184علیخانی فردمحمدامین
1185دوستمحمدیمهسا
1202ناصری رادمهران
1207دهقانی چم پیریزهرا
1224طباطبائیان نیم آوردمجتبی
1253محمودیسهیل
1275کمالی زارچمحسن
1283جهاندار ملک ابادیمحمد
1289مولاجوامیر
1304امیریآزاده
1314مهدی پور مقنیرویا
1346مقدسیاحسان
1350رستمی گله دارمجید
1356بیرام زادهمصطفی
1363شاهیمهسا
1365نوین فردبهناز
1382خرمیمحمد
1435کلانتریقاسم
1448فیروزی یگانهساینا
1457بطهاییاکبر
1467اورکفرزاد
1469سعیدیهپریسا
1491مصطفی حاتمیامیر
1507خاتمیسید محمد حسین
1516آل ابراهیم دهکردیمحمد علی
1542بنانی اردکانیفاطمه
1544ارباب پور بیدگلیمحمد
1547شبستانی پورغزل
1563زارعیمهسا
1564مکارمیسحر
1577افروزیسیامک
1584نجاری مهربانیفرنیاز
1589قاضی نژادمحمد
1600مشمولسیده صدیقه
1603افضلیسولماز
1607شعاعی پرچینمونا
1616اسمعیلینیلوفر
1620فتوکیانمحمد
1644قاسم پور انقرقیه
1648ابراهیمی سرین دیزجالهام
1676داروقهعلی
1691شفیعی نیکابادیزهرا
1693رهگذرآرش
1696مفتخری عناصری موحدسامان
1698غرقیمهیار
1707قنبریحسانه
1710نورعلیزهرا
1714مجیدی پرستسعید
1747زارع متخصصفرح
1783ریاحی دهکردیعرفان
1788اکبری نسرکانیعلی اصغر
1791بهروزیانخلیل
1822جمشیدیزهرا
1840قاسم زاده ثمرینمهسا
1846شریفیانوحید
1853کرامتی نیارقالناز
1868مظفرجزیمهران
1885جویبارنجمه
1980دارسیسارا
1990شاه حسینیمژگان
2079حسن پور اصطهباناتیصدیقه
2116فدایی سسطلانیسینا
2123حاجیانمروارید
2135اکبرپورمعصومه
2155صرافسامیار
2159حاجیلومجتبی
2160مینائی جاویدمحسن
2172خسرومهرعلیرضا
2173زارعیمحسن
2175شید موسویسید سینا
2176محمودیامین
1106یوسفیپویا
1218کلانتریمحمدامین
1725آب سلان دوگاههفائزه


11396/03/07-12:35:09