آرشیو اخبار

لیست اسامی متقاضیان دکتری جهت مصاحبه دوم - رشته مهندسی و مدیریت ساخت

 

مصاحبه مرحله دوم با افراد زیر، روز چهارشنبه 24 خرداد ساعت 10 صبح در اتاق جلسات گروه واقع در طبقه چهارم عمران 2 برگزار خواهد شد.

ردیفنام خانوادگینام
1قریشیانسید امیر حسین
2داداشی حاجیمصطفی
3رسولی منشمحمد
4جعفری شریف آبادیمحمد
5حیدریمحمد رضا
6هاشم زاده زرگرمهران
7ریاحی دهکردیعرفان
8اکرمحدیث
9شایسته پورشادی
10خلیفه لومحمد
11ناصحینیما
12خسروپورحسین
13نیکوکارشایان
14رضائی نسبسید سجاد
15زمانیوحید
16نادریسالار
17مخلص پور اصفهانیمهدیار
18فتح اله پور کامیفرج اله
19شریفیانوحید
20محققیان گورتانیکمال
21اسمعیلیامیرحسین1396/03/22-15:47:18