آرشیو اخبار

برگزاری دوره های نظام مهندسی و ورود به حرفه و ارتقاء پایه
برگزاری دوره های نظام مهندسی و ورود به حرفه و ارتقاء پایه
واحد اموزشهای آزاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیربرگزار می کند:
دوره های نظام مهندسی و ورود به حرفه و ارتقاء پایه
مکان: دانشکده مهندسی عمران  ساختمان شماره یک طبقه 6 واحد اموزشهای آزاد1398/07/21-08:37:47