سايت های زیرمجموعه

  • دکتر ميقات حبيبيان
  • عضو هيئت علمي (استاديار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي تکنيک تهران)

  • آدرس: تهران، خيابان حافظ، دانشگاه صنعتی اميرکبير، دانشکده مهندسی عمران و محيط زيست (2)، اتاق 406
  • تلـفن: 64543042
  • فکس: 66414213
  • پست الکترونیکی Habibian@aut.ac.ir
  • وب سايت 

معرفی رشته برنامه ریزی حمل و نقل

Introduction to transportation planning (...)
1392/02/25|12:13:27

Qazvin transportation masterplan

file (...)
1392/02/28|13:19:31

فهرست ا - ی