سايت های زیرمجموعه

  • کارگاه جوش
  • سرپرست کارگاه: آقای مهندس طاحونی

    کارشناس کارگاه: آقای مهندس نیکوکار

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست ساختمان شماره 2, آزمايشگاه سازه
  • تلـفن: 64543064
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی 
  • وب سايت 

روشها ووضعیت جوشکاری

1-جوش گوشه: جوشي است كه بر وجه جانبي دو قطعه افقي و عمودي رسوب مي كند

2-جوش شياري: جوشي است كه بروجه جنبي دو قطعه افقي مجاور هم رسوب مي كند.

3-جوش انگشتانه:جوشي است كه درون يك سوراخ بصورت توپر داده مي شود.

4-جوش كام:جوشي كه درون يك شكاف بصورت توپر داده مي شود.

فضاي داخلي و تجهيزات داخل كابين ها

 

فهرست ا - ی