سايت های زیرمجموعه

  • دفتر کارشناسی ارشد
  • مدیر تحصیلات تکمیلی : دکترمهدی بنازاده

     کارشناس: زهره عبدالعلي    

  • آدرس: تهران - خیابان حافظ- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- ساختمان شماره 1- طبقه اول
  • تلـفن: 021 64543038
  • فکس: 021 66965233
  • پست الکترونیکی 
  • وب سايت 

رشته - گرايشهاي مهندسي عمران

 دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست در مقطع كارشناسي ارشد داراي ده رشته تحصيلي به شرح ذيل مي باشد. 

1- مهندسي و مدیریت منابع آب

2- ژئوتکنیک

3- راه و ترابري

4- زلزله

5- سازه

6- مهندسی آب و سازه هاي هيدروليكي

7- مهندسي محيط زيست

8- مهندسي و مديريت ساخت

9-مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي

10- حمل و نقل

فهرست ا - ی