سايت های زیرمجموعه

  • دفتر کارشناسی ارشد
  • مدیر تحصیلات تکمیلی : دکترمهدی بنازاده

     کارشناس: زهره عبدالعلي    

  • آدرس: تهران - خیابان حافظ- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- ساختمان شماره 1- طبقه اول
  • تلـفن: 021 64543038
  • فکس: 021 66965233
  • پست الکترونیکی 
  • وب سايت 

برنامه هفتگي (روزانه و نوبت دوم)

برنامه هفتگی نیمسال اول 98-97

برنامه هفتگي رشته مهندسی و مديريت ساخت

برنامه هفتگی رشته مدیریت منابع آب  

برنامه هفتگي رشته مهندسی زلزله

برنامه هفتگي رشته مهندسی سازه

برنامه هفتگي رشته مهندسی آب و سازه هاي هيدروليكي

برنامه هفتگي رشته مهندسی محيط زيست

برنامه هفتگي رشته مهندسی راه و ترابري

 برنامه هفتگي مهندسی حمل و نقل

برنامه هفتگي مهندسی ژئوتکنیک

 برنامه هفتگی مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

برنامه هفتگی سواحل، بنادر و سازه ههای دریایی

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم  98-97

برنامه هفتگي رشته مهندسی و مدیریت منابع آب

برنامه هفتگي رشته مهندسی و مديريت ساخت

برنامه هفتگي رشته مهندسی زلزله

برنامه هفتگي رشته مهندسی سازه

برنامه هفتگي رشته مهندسی آب و سازه هاي هيدروليكي

برنامه هفتگي رشته مهندسی محيط زيست

برنامه هفتگي رشته مهندسی راه و ترابري

 برنامه هفتگي مهندسی حمل و نقل

برنامه هفتگي مهندسی ژئوتکنیک

برنامه هفتگی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

برنامه هفتگی  ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 

توجه : برنامه هفتگی نهایی نیست و احتمال تغییر در آن وجود دارد. لذا دانشجویان باید پرتال آموزشی را مدنظر قرار دهند .

 

فهرست ا - ی