سايت های زیرمجموعه

  • كتابخانه
  • مدير كتابخانه: جناب آقاي دكتر محمد رضا امام

    مسئول كتابخانه: خانم زهرا گودرزي

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, طبقه چهارم
  • تلـفن: 02164543039
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی aut_lib_civil@aut.acir
  • وب سايت 

تـاريخچـه

    كتابخانه و مركز اسناد و مدارك علمي دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكنيك) يكي از غني‌ترين كتابخانه‌هاي دانشگاهي در حوزة علوم پايه و فني- مهندسي در سطح كشور به شمار مي‌آيد. اين كتابخانه در سال 1337با تعداد محدودي كتاب اهدايي تأسيس گرديد كه ابتدا در چند قفسه به ترتيب موضوعي قرار داشتند. در سال 1340 با توجّه به پيشرفت علوم و تكنولوژي و نياز به افزايش مجموعه، فعّاليّت عمدة كتابخانه آغاز گرديد، و به منظور استاندارد‌سازي منابع، استفاده از طرح طبقه‌بندي ديويي را در دستوركار خود قرار داد. در سال 1350 به منظور بهره‌برداري بيشتر از منابع به عنوان يك كتابخانة علمي- پژوهشي، و همگام بودن با ساير كتابخانه‌هاي دانشگاهي، طرح طبقه‌بندي منابع كتابخانه به روش كنگره (LC) تغيير يافت، و حدود 6000 عنوان كتاب با اين روش رده‌بندي گرديد.   

كتابخانه و مركز اسناد و مدارك علمي از سال 1365 به منظور ارتقاي سطح كمي و كيفي فعّاليّتهاي خود، طرح تهيّه سيستم‌هاي رايانه‌اي را در دستور كار فعّاليّت‌هاي اجرايي خود قرار داد. در سال 1373 با تهيّة نرم‌افزار جامع كتابداري (نوسا)، گام مهمي به سوي مكانيزه كردن خدمات كتابخانه برداشته شد. در سال 1378 سيستم خودكار امانت كتاب در كتابخانه مركزي با استفاده از خط نماد (باركد) راه‌اندازي گرديد.ساختمان كتابخانة مركزي (شهيد صبوري) با زيربناي قريب به 1500 متر مربع در ضلع شمال شرقي دانشگاه واقع شده است.    

درسال 1377 با توجّه به افزايش تعداد مراجعين و عدم فضاي كافي براي نگهداري منابع و ارائة خدمات به مراجعين، طرحي مبني بر تخصيص و ساخت فضاي مناسب توسط مديريت كتابخانه به مسئولين وقت دانشگاه ارائه شد. اين طرح در حال حاضر دردست بررسي است.   

اين كتابخانه شامل كتابخانة مركزي و 15 كتابخانة اقماري در تهران و كتابخانه دانشكده كشتي‌سازي در بندرعباس مي‌باشد. كتابخانة مركزي در سال 1383 به منظور راه‌اندازي كتابخانة الكترونيكي و فعّاليّت در محيط اينترنت، اقدام به تهيّه نرم‌افزار كتابخانة ديجيتالي پيام مشرق نمود. در سال 1384 طرح مكانيزه نمودن كتابخانه‌هاي اقماري در دستور كار قرار گرفته و به اجرا درآمد. در حال حاضر اين مركز به عنوان يك كتابخانة خودكار با بيش از 148000 منبع اطّلاعاتي، امر تأمين نيازهاي اطّلاعاتي مراجعين را اعم از كتاب، نشريه، لوح فشرده، فيلم، اسلايد و .... فعّالانه انجام مي‌دهد.

فهرست ا - ی