سايت های زیرمجموعه

  • كتابخانه
  • مدير كتابخانه: جناب آقاي دكتر محمد رضا امام

    مسئول كتابخانه: خانم زهرا گودرزي

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, طبقه چهارم
  • تلـفن: 02164543039
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی aut_lib_civil@aut.acir
  • وب سايت 

آیین نامه و تعرفه

 

آئين‌نامه استفـاده از كتابخـانه مركـزي و كتابخانه‌هـاي تـابعه دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكنيك تهران) آئين‌نامه كتابخانه، مجموعه‌اي از ضوابط و دستورالعمل‌ها درخصوص امانت كتاب و ارائه ساير خدمات اطلاع‌رساني به مراجعه‌كنندگان است. هدف از تدوين آن حفظ حقوق و اجراي مقررات كتابخانه براي همه اعضاء (هيأت علمي، دانشجويان،...) مي‌باشد.  دانشگاه صنعتي اميركبير به لحاظ موقعيت ويژه مكاني و برخورداري از كتابخانه‌اي با منابع غني داخلي و خارجي (در حوزه علوم پايه و فني- مهندسي) در كانون توجه و مراجعه محققين و دانشجويان خارج از دانشگاه قرار دارد. آئين‌نامه حاضر نحوه و شرايط ارائه خدمات كتابخانه و مركز اسناد و مدارك علمي به همه اعضاء و مراجعين، به ويژه مراجعين خارج از دانشگاه را در برمي‌گيرد، تا حتي‌المقدور امكان بهره‌برداري از امكانات و منابع اطلاعاتي كتابخانه براي كليه پژوهشگران فراهم آيد.

 

فهرست ا - ی