سايت های زیرمجموعه

  • كتابخانه
  • مدير كتابخانه: جناب آقاي دكتر محمد رضا امام

    مسئول كتابخانه: خانم زهرا گودرزي

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, طبقه چهارم
  • تلـفن: 02164543039
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی aut_lib_civil@aut.acir
  • وب سايت 

شرايط عضويت

1- دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير

2- اعضاء هيأت علمي (رسمي، پيماني) و كاركنان (رسمي ، پيماني و شركتي) دانشگاه صنعتي اميركبير

3- دانشگاهها و مراكز پژوهشي طرف قرارداد با كتابخانه

4- اعضاء طرح غدير

5-  سازمانهاي دولتي و شركتهاي خصوصي با معرفي يك نماينده.

6- فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعتي اميركبير

7- ساير مراجعين با ارائه معرفي‌نامه معتبر

الف.شرايط عضويت در كتابخانه : براي كليه اعضاء كتابخانه يك كارت عضويت ماشين‌خوان (باركددار) صادر مي‌گردد، كه در كليه كتابخانه‌هاي دانشگاه به جز كتابخانه گروه معارف قابل استفاده مي‌باشد.

1-1.  دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير

 گروه اول: دانشجويان دانشگاه

الف. تكميل و ارسال فرم ثبت نام الكترونيكي (فرم درخواست عضويت)  بر روي وب‌سايت كتابخانه مركزي همراه با عكس اسكن شده متقاضي.

ب‌.    تكميل فرم عضويت چاپي.

ج‌.   ارائه كارت دانشجويي معتبر و يا معرفي‌نامه از اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه هنگام تحويل كارت.                                    

گروه دوم: دانشجويان مهمان دانشگاه صنعتي اميركبير

الف.  تكميل و ارسال فرم ثبت‌نام الكترونيكي (فرم درخواست عضويت) بر روي وب سايت كتابخانه مركزي همراه با عكس اسكن شده متقاضي.

ب. ارائه گواهي ثبت‌نام از اداره كل خدمات آموزشي مبني بر اشتغال به تحصيل در دانشگاه صنعتي اميركبير براي مدتي معين (داشتن حداقل 12 واحد).

تبصـره 1. دانشجوياني كه بهمراه فرم ثبت‌نام الكترونيكي عكس اسكن شده ارسال ننموده‌اند، تحويل يك قطعه عكس‌رنگي 4*3 پشت نويسي شده با مشخصات متقاضي شامل : نام و نام خانوادگي ، شماره دانشجويي، و براي دانشجويان مهمان ذكر نام دانشگاه مبدأ به كتابخانه مركزي يا كتابخانه دانشكده مربوطه الزامي است.

تبصـره 2. مدت اعتبار كارت عضويت تا پايان دوران تحصيل در دانشگاه صنعتي اميركبير مي‌باشد.

تبصـره 3. آندسته از دانشجوياني كه دسترسي به دستگاه اسكنر دارند مي‌توانند اقدام به اسكن يك قطعه عكس رنگي خود با مشخصات زير نمايند:

(با حداكثر حجم) ,20KB،pixel ,256 color (8bit)  156* 117

تبصـره 4. عضويت‌در كتابخانه‌‌گروه‌معارف مستقل از عضويت در كتابخانه‌مركزي بوده و براي‌كليه اعضاء داخل ‌دانشگاه (دانشجويان، اعضاء هيأت علمي و كاركنان دانشگاه صنعتي اميركبير) امكان‌پذير است.

تبصـره 5. اعضاء موظفند در صورت مفقود شدن كارت عضويت، مراتب را سريعاً به كتابخانه اعلام نمايند.

تبصـره6. صدور كارت عضويت المثني بنا به تشخيص و صلاحديد كتابخانه انجام مي‌شود.

 1-2.  اعضاء هيأت علمي و كاركنان دانشگاه صنعتي اميركبير

الف. تكميل و ارسال فرم درخواست ثبت‌نام الكترونيكي (فرم درخواست عضويت) بر روي وب‌سايت كتابخانه مركزي همراه با عكس اسكن شده متقاضي.

ب. تكميل فرم درخواست عضويت (چاپي) كتابخانه و تأييد توسط اداره كارگزيني. 

تبصـره. متقاضياني كه به همراه فرم ثبت‌نام الكترونيكي عكس اسكن شده ارسال ننموده‌اند، تحويل يك قطعه عكس رنگي 4*3 پشت‌نويسي شده الزامي است.

 

فهرست ا - ی