سايت های زیرمجموعه

  • كتابخانه
  • مدير كتابخانه: جناب آقاي دكتر محمد رضا امام

    مسئول كتابخانه: خانم زهرا گودرزي

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, طبقه چهارم
  • تلـفن: 02164543039
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی aut_lib_civil@aut.acir
  • وب سايت 

طرف قرارداد با كتابخانه

 دانشگاهها و مراكز پژوهشي طرف قرارداد با كتابخانه 

طبق مفاد مندرج در قرارداد مي توانند جهت عضويت، فردي را به عنوان رابط معرفي نمايند. براي رابط مورد نظر طبق شرايط مندرج در بند 5-1 كارت عضويت صادر خواهد شد.

تبصـره. كتابخانه از امانت كتاب به مراجعين غيررابط معذور خواهد بود. 

1-4. اعضاء طرح غدير

الف. اعضاء هيأت علمي و دانشجويان سطوح تحصيلات تكميلي دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي‌توانند بر اساس مفاد مندرج در «طرح غدير»، تحت نظارت پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي از مجموعه كتابخانه استفاده نمايند.

 تبصـره : اعضاي هيأت علمي و دانشجويان سطوح تحصيلات تكميلي دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي مي‌توانند طبق شرايط تعيين‌شده در بند 5-1 عضو كتابخانه شوند. بديهي است معرفي‌نامه متقاضي مي‌بايست توسط رئيس كتابخانه مركزي دانشگاه متبوع خود امضاء گردد.

 1-5.  سازمانهاي دولتي و شركتهاي خصوصي با معرفي يك نماينده

الف.  ارائه معرفي‌نامه رسمي و معتبر از مؤسسه يا شركت متبوع خود به انضمام يك قطعه عكس 4*3 پشت‌نويسي شده با مشخصات كامل نماينده شامل: «نام و نام خانوادگي و نام شركت يا مؤسسه»

ب‌.  پرداخت حق عضويت سالانه و سپردن مبلغ وديعه كه ميزان آن در آئين‌نامه جداگانه‌اي توسط كتابخانه و مركز اسناد و مدارك علمي تعيين مي‌شود.

ج‌.   تكميل فرم قرارداد كتابخانه مركزي با متقاضي كه از جانب رئيس مؤسسه يا شركت معتبر تأييد و قبول مسئوليت شود.

تبصـره 1.  درصورت انصراف از عضويت كتابخانه، وجوه پرداختي بابت وديعه در زمان لغو قرارداد عيناً مسترد مي‌شود. بديهي است حق عضويت پرداخت شده قابل استرداد نخواهد بود.

تبصـره 2. مبلغ وديعه و حق عضويت بر اساس تدوين تعرفه‌هاي جديد كتابخانه هرساله قابل تغيير است.

تبصـره 3. تمديد قرارداد از تاريخ انقضاي عضويت به مدت يكسال محاسبه خواهد شد.

تبصـره 4. كارت عضويت آن دسته از اعضاي خارج از دانشگاه كه در زمان سررسيد تمديد نگردد از اعتبار ساقط خواهدشد.

 1-6. فارغ‌‌التحصيلان دانشگاه صنعتي اميركبير

فارغ‌التحصيلان دانشگاه، در صورت عضويت در جامعه فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعتي اميركبير مي‌توانند عضو كتابخانه شوند.

الف. تكميل و ارسال فرم ثبت‌نام الكترونيكي (فرم درخواست عضويت) بر روي وب‌سايت كتابخانه مركزي همراه با عكس اسكن شده متقاضي.

ب. ارائه كارت جامعه فارغ‌التحصيلان 

تبصـره. اعضايي كه به همراه فرم ثبت‌نام الكترونيكي عكس اسكن شده ارسال ننموده‌اند تحويل يك قطعه عكس رنگي 4*3 پشت‌نويسي شده با مشخصات متقاضي شامل: نام و نام خانوادگي، شماره كارت جامعه فارغ‌التحصيلان به كتابخانه مركزي الزامي است.

1-7. ساير مراجعين با ارائه معرفي‌نامه معتبر  

براي استفاده موردي از كتابخانه نيازي به پرداخت حق عضويت و يا انعقاد قرارداد نيست، بلكه با ارائه معرفي‌نامه رسمي و كارت شناسايي معتبر از سازمان متبوع و يا دانشگاه محل تحصيل خود، امكان استفاده از منابع در محل كتابخانه براي اين دسته از مراجعين مي‌باشد.

تبصـره. اعتبار معرفي‌نامه حداكثر براي 2 نوبت است.

ب. شرايط عضويت در كتابخانه گروه معارف:

1- اعضاء هيأت علمي و كاركنان دانشگاه

1-1. تكميل فرم عضويت چاپي و تأييد از اداره كارگزيني دانشگاه به همراه يك قطعه عكس 4*3 (پشت‌نويسي شده) با مشخصات كامل متقاضي: نام و نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه، محل خدمت (دانشكده)

2- دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير

1-2. ارائه كارت دانشجويي يا فرم ثبت‌نام به همراه يك قطعه عكس 4*3 (پشت‌نويسي شده) با مشخصات كامل دانشجو: نام و نام خانوادگي، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره دانشجويي 

 

فهرست ا - ی