سايت های زیرمجموعه

  • كتابخانه
  • مدير كتابخانه: جناب آقاي دكتر محمد رضا امام

    مسئول كتابخانه: خانم زهرا گودرزي

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, طبقه چهارم
  • تلـفن: 02164543039
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی aut_lib_civil@aut.acir
  • وب سايت 

مقررات امانت

ماده 2. منابعي كه امانت داده نمي‌شود:

2-1. كتابهاي مرجع (كه با علامت لاتينR  مشخص شده است)

2-2. نشريات ادواري

2-3. مقالات لاتين

2-4. پايان‌نامه‌هاي تحصيلي

2-5. مواد ديداري وشنيداري، پايگاهها وبانكهاي اطلاعاتي، و نرم‌افزارهاي كامپيوتري (به صورت فلاپي ديسك و يا ديسك نوري) 

تبصـره 1. از ديسكهاي نوري پيوست كتب، كپي تهيه مي‌شود.

تبصـره2. نسخه‌برداري از منابع غيرقابل امانت بجز موارد بندهاي 5-2 و 4-2 در كتابخانه مركزي و كتابخانه‌هاي تابعه امكان‌پذير مي‌باشد.

تبصـره3. مطالعه پايان‌نامه‌ها براي مراجعين خارج از دانشگاه منوط به ارائه تأييديه از استادراهنماي پايان‌نامه موردنظر مي‌باشد.

تبصـره4. مطالعه پايان‌نامه‌ها براي دانشجويان داخل دانشگاه، طبق ضوابط دانشكده مربوطه انجام مي‌گيرد.

تبصـره5. مطالعه پايان‌نامه‌ها فقط در دانشكده‌ها امكان‌پذير است و در موارد استثناء با تشخيص مسؤول بخش‌ از آرشيو پايان‌نامه‌ها در كتابخانه مركزي مي‌توان استفاده نمود. 

ماده 3. مقررات امانت، تمديد، رزرو و استرداد كتاب

اعضاي كتابخانه برابر با مقررات مندرج در جدول ذيل مي‌توانند از كتابخانه مركزي و يا كتابخانه‌‌هاي تابعه كتاب امانت بگيرند:

 اعضای کتابخانه  کتابخانه مرکزی و دانشکده ها کتابخانه گروه معارف
 تعداد کتاب

مدت امانت 

تعداد کتاب 

مدت امانت 

 اعضاي هيأت علمي

10

یک ماه 

یک ماه 

 کارکنان دانشگاه

دو هفته 

2

دو هفته 

 دکترا

10 

یک ماه 

2

یک ماه 

 کارشناسی ارشد

دو هفته 

دوهفته 

 کارشناسی

سه هفته 

دوهفته 

 فارغ‌التحصيلان دانشگاه

2

دو هفته 

دو هفته 

 اعضاء طرح غدیر

3

سه هفته 

---- 

---- 

 اعضای خارج از دانشگاه

دو هفته 

---- 

---- 

 

3-1. شرط امانت گرفتن كتاب، دارا بودن كارت عضويت كتابخانه مركزي است.

3-2. كتابخانه مي‌تواند بنا به ضرورت تعداد كتابها و مدت امانت را كاهش دهد و يا استرداد كتابها را قبل از پايان مدت امانت درخواست نمايد.

3-3. اعضاي هيأت علمي، طبق ماده 3 مجاز به نگهداري اصل كتاب جهت تدريس در طول يك ترم نمي‌باشند.

3-4. كليه اعضاي هيأت علمي (اعم از رسمي، قراردادي و پيماني) موظفند قبل از انجام سفرهاي طولاني داخل و يا خارج از كشور (همچون استفاده از فرصت مطالعاتي) كليه كتابهاي امانت گرفته شده را به كتابخانه عودت دهند.

3-5. هر عضو فقط با كارت عضويت خود مجاز به امانت كتاب مي‌باشد.

3-6. در زمان عودت كتاب، ‌مراجعه شخص امانت‌گيرنده الزامي نيست.

3-7. در صورت امانت كتاب موردنياز، متقاضي مي‌تواند، كتاب موردنظر را رزرو نمايد. 

تبصـره 1. جهت دريافت كارت عضويت در كتابخانه گروه معارف، مراجعه شخص امانت گيرنده الزامي است.

تبصـره2. تمديد امانت كتاب در صورتي امكان‌پذير است كه:

الف. كتاب توسط اعضاي ديگر كتابخانه رزرو نشده باشد.

 ب. متقاضي، تأخير بيش از يك ماه در كتب اماني نداشته باشد.

تبصـره3. متقاضي تا 48 ساعت بعد از اعلام بازگشت (كتاب رزرو شده) توسط كتابخانه، مي‌تواند اقدام به امانت كتاب نمايد. 

ماده 4. جريمه ديركـرد

در صورتي كه امانت‌گيرنده در زمان تعيين‌شده از سوي كتابخانه، كتاب يا كتابهايي را كه امانت گرفته مسترد ننمايد، مشمول جريمه ديركرد خواهد شد.

4-1. جريمه ديركرد كتب عادي به ازاي هر روز مبلغ 500 ريال.

4-2. جريمه ديركرد كتب رزروي به ازاي هر روز مبلغ 1000 ريال.

4-3. در مورد تأخير در عودت كتاب توسط اعضاي هيأت علمي (كادر آموزشي) در نوبت اول كتباً به آنان اعلام مي‌گردد و به فاصله يكماه پس از ارسال نامه كتبي، مشمول جريمه ديركرد طبق ماده 4 خواهند شد.

 تبصـره 1. بديهي است تا زمان پرداخت جريمه ديركرد،‌ فايل امانت گيرنده بسته خواهد شد.

تبصـره 2. استفاده غيرمجاز از كارت ساير اعضاء موجب محروم شدن فرد متخلف از خدمات كتابخانه خواهد شد.

 تبصـره 3. كتابخانه از تسويه‌حساب با اعضايي كه هرگونه بدهي به كتابخانه دارند، خودداري خواهد نمود. 

ماده 5. كتب گمشده

5-1. چنانچه امانت‌گيرنده كتاب را گم كند يا ناقص تحويل كتابخانه دهد،‌ جبران خسارت وارده برعهده استفاده‌كننده خواهد بود. ميزان خسارت و هزينه مربوط به سازماندهي و آماده‌سازي، نحوه و زمان لازم براي جبران آن توسط بخش تأمين منابع اطلاعاتي در كتابخانه مركزي تعيين خواهد شد. جبران خسارت هيچگاه نبايد از سه ماه بيشتر به طول انجامد.

5-2. بر اساس تشخيص بخش تأمين منابع اطلاعاتي، چنانچه كتاب خارج از چاپ بوده و يا به هر دليلي امكان تهيه اصل كتاب در داخل و خارج از كشور نباشد، تصميمات نهايي جهت جايگزيني آن به عهده مسؤول بخش تأمين منابع اطلاعاتي در كتابخانه مركزي مي‌باشد. بديهي است تا انجام اقدامات بعدي، فايل امانت گيرنده بسته خواهد شد. 

تبصـره. كتابخانه تا قبل از دريافت اصل كتاب گمشده، با امانت‌گيرنده تسويه حساب نخواهد كرد. بنابراين ضروري است كه كتابخانه را در اسرع وقت از مفقودشدن كتاب مطلع سازد تا زمان لازم براي سفارش و تهيه كتاب مهيا باشد. 

ماده 6.  تسويه حسـاب     

 دانشجويان موظفند در هنگام فارغ‌التحصيلي، يا انتقال دائم به ساير دانشگاهها، و انصراف از تحصيل با كتابخانه دانشكده‌ها و كتابخانه مركزي تسويه حساب نمايند.

6-1. تسويه‌حساب دانشجويان دانشگاه منوط به ارائه تسويه‌حساب از ساير كتابخانه‌هاي خارج از دانشگاه مي‌باشد كه دانشجو در طي دوران تحصيل در دانشگاه براي استفاده از آنها از كتابخانه مركزي معرفي‌نامه دريافت نموده است.

الف. فارغ‌التحصيلان سطوح كارشناسي‌ارشد و دكترا موظفند دو نسخه پايان‌نامه تحصيلي بصورت چاپي (به زبان فارسي)، همراه با يك CD (به فرمت pdf)، به هنگام تسويه حساب به كتابخانه دانشكده خود تحويل دهند.

ب. فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي طبق آئين‌نامه و مقررات دانشكده مربوطه در مورد تحويل پايان‌نامه عمل مي‌نمايند.تبصـره. تحويل پايان‌نامه‌ها طبق دستورالعمل و ضوابط تهيه پايان‌نامه كه توسط كتابخانه مركزي تهيه گرديده است و بر روي وب‌سايت كتابخانه موجود است صورت مي‌پذيرد.

6-2. كليه اعضاي هيأت علمي (اعم از رسمي، قراردادي، پيماني، ...) و كاركنان موظفند قبل از خاتمه خدمت خود در دانشگاه، كليه كتب امانتي خود را به كتابخانه مركزي و دانشكده‌ها مسترد نمايند.

6-3. اعضاء طرح غدير هنگام تسويه‌حساب موظفند كليه كارتهاي طرح غدير را به كتابخانه عودت دهند و در صورت مفقود شدن كارت‌ها يك‌ماه قبل از تسويه‌حساب مي‌بايست كتابخانه مركزي را در جريان قرار دهند.

6-4. كليه اعضاء خارج از دانشگاه (اعضاء آزاد) در صورت عدم تمديد قرارداد، جهت تسويه‌حساب موظفند كليه كتب امانتي خود را به كتابخانه مركزي و دانشكده‌ها مسترد نمايند.

6-5. فارغ‌التحصيلان دانشگاه تا پايان قرارداد جامعه فارغ‌التحصيلان با كتابخانه مركزي عضو كتابخانه محسوب مي‌شوند.

 تبصـره 1. در صورت عدم تمديد كارت عضويت جامعه فارغ‌التحصيلان، اعضاء از عضويت كتابخانه خارج شده و موظف به تسويه‌حساب با كتابخانه مركزي دانشگاه مي‌باشند.

تبصـره2. در صورت عدم تمديد قرارداد از سوي جامعه فارغ‌التحصيلان با كتابخانه مركزي دانشگاه مي‌باشند. 

6-6. در هنگام تسويه‌حساب دائم با كتابخانه، بازگرداندن كارت عضويت كتابخانه الزامي است. 

ماده 7. خروج بدون مجوز منابع كتابخانه ممنوع بوده و در صورت رخ دادن، با فرد خاطي برخورد قانوني خواهد شد.

 ماده 8. تشخيص هر نوع موارد خاص كه در آئين‌نامه كتابخانه نمي‌باشد به عهده مديريت كتابخانه است.

 ماده 9. رعايت نظم و ساير مقررات كتابخانه

9-1. رعايت سكوت به هنگام مطالعه در كتابخانه الزامي است.

9-2. خوردن،‌ آشاميدن، استعمال دخانيات، استفاده از تلفن همراه و همراه داشتن اطفال در محل كتابخانه مركزي و كتابخانه‌هاي تابعه ممنوع است‌.

9-3. آوردن هرگونه وسايل شخصي به داخل كتابخانه ممنوع است.

9-4. مفاد اين آئين‌نامه براي كليه استفاده‌كنندگان از كتابخانه اعم از اعضاي هيأت علمي، كارمندان، دانشجويان و افراد خارج از دانشگاه لازم‌الاجرا است.

9-5. هرگونه تجديد نظر و تغيير در اين آئين‌نامه به عهده مديريت و شوراي كتابخانه بر حسب نياز مي‌باشد. اين آئين‌نامه در 9 ماده و 35 زيرماده و 30 تبصـره تدوين شده اسـت. 

تاريخ تصويب 1/8/85   

فهرست ا - ی