سايت های زیرمجموعه

  • كتابخانه
  • مدير كتابخانه: جناب آقاي دكتر محمد رضا امام

    مسئول كتابخانه: خانم زهرا گودرزي

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, طبقه چهارم
  • تلـفن: 02164543039
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی aut_lib_civil@aut.acir
  • وب سايت 

مراجعين خارج دانشگاه

- آيين نامه استفاده از کتابخانه براي مراجعين خارج دانشگاه 
 آئين نامه استفاده از كتابخانه و مركز اسناد و مدارك علمي جهت مراجعين خارج از دانشگاه
كتابخانه و مركز اسناد و مدارك علمي دانشگاه صنعتي اميـركبيـر با شرايط ذيل عضو مي‌پذيـرد:     
  1-مراجعين از مراكز علمي و تحقيقاتي دولتي (عام)
الف- واريز مبلغ 000/500/1 ريـال بابت وديعه به حسـاب 9/12011 بانك ملت چهارراه كالج كد 6209  به نـام دانشگـاه صنعتـي اميـركبيـر
ب- واريز مبلغ 000/500 ريال بابت حق عضويت سالانه به حسـاب سيبا شماره 2177519001002   بانك ملي ايران شعبه فردوسي به نام درآمدهـاي اختصـاصي دانشگاه صنعتي اميركبيـر (كتابخانه مركزي)
 2- مراجعين از شركتها و مراكز تحقيقاتي خصوصي (خاص)          
 الف- واريز مبلغ 000/500/2 ريال بابت وديعه به حساب 9/12011 بانك ملت چهارراه كالج كد 6209  به نام دانشگاه صنعتي اميركبير
ب- واريز سالانه به مبلغ 000/000/1 ريال بابت حق عضويت سالانه به حساب سيبا شماره 2177519001002 بانك ملي ايران شعبه فردوسي به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه صنعتي اميركبير (كتابخانه مركزي) 
 تبصـره: به فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعتي اميركبير 50% تخفيف فقط در حق عضويت داده خواهد شد.   
 مدارك موردنيـاز:
•1-    ارائه معرفي‌نامه از طرف شركت يا سازمان متبوع
•2-    تكميل فرم قرارداد در دو نسخه
•3-    ارائه اصل مدرك تحصيلي يا گواهي معتبر و كارت شناسايي
•4-    تحويل اصل فيش بانكي واريزي وديعه و حق عضويت
•5-    يك قطعه عكس 4*3شرايط استفاده و امانت
تعداد امانت حداكثر 3 جلد كتاب مي­باشد.
مدت امانت كتاب حداكث 15 روز و درصورت تمايل به تمديد مي­توانيد از طريق وب سايت كتابخانه مركزي به آدرس http://digitallib.aut.ac.ir اقدام نماييد.
- آيين نامه استفاده از کتابخانه براي مراجعين خارج دانشگاه
تعرفه خدمات اطلاع‌رساني  
 كتابخانه و مركز اسناد و مدارك علمي دانشگاه صنعتي اميركبير
نام منبـعوضعيت عضـويتهـزينه كپـيچـاپوروديـه
بانكهاي اطلاعاتي (CD-ROM) (انتقال ركورد بر روي ديسكت)عضو خارج از دانشگاههر ركورد: 400 ريال 5000 ريال
غير عضوهر ركورد: 500 ريال 10000 ريال
 چاپ ليزري مقالات تمام‌متن/تمام تصوير از ديسكهـاي نوريعضو دانشگاه هر صفحه: 300 ريال 
عضو خارج از دانشگاه هر مقاله 10000 ريال بعلاوه هزينه چاپ هر صفحه 300 ريال 
* غير عضو (دانشجويان) هر مقاله 25000 ريال بعلاوه هر صفحه 300 ريال 
كپـي CDعضو دانشگاه 3000 ريال 
عضو خارج از دانشگاه 5000 ريال 
انتقال مقـاله روي ديسكتعضو خارج دانشگاههر مقاله: 10000 ريال  
* غير عضو (دانشجويان)هر مقاله: 25000 ريال  
فهرست پايگاههاي اطلاعاتي كتابخانه (كتابها، نشريات، ...) هر ركورد: 100 ريال  
 كپي كتـابعضو دانشگاههر برگ دورو: 200 ريالهر برگ يكرو: 150 ريال  
عضو خارج دانشگاههر برگ دورو: 400 ريال  
غير عضو (دانشجويان)هر كتاب 000/50 ريال بعلاوه هزينه كپي هر برگ دورو 400 ريال  
 كپي مقـالاتعضو خارج از دانشگاههر مقاله 10000 ريال بعلاوه هر برگ يكرو 300 ريال  
* غير عضو (دانشجويان)هر مقاله 25000 ريال بعلاوه هر برگ يكرو 300 ريال  
               دانشجويان دانشگاههاي دولتي بابت تهيه هر مقاله از تخفيف 10000 ريال بهره‌مند مي‌باشند.
 جريمه ديركرد عضو هيئت علمي    .................... ريال (هر روز)            
دانشجو           500 ريال (هر روز)                           با داشتن رزرو: روزانه 1000 ريال


 

فهرست ا - ی