سايت های زیرمجموعه

  • كتابخانه
  • مدير كتابخانه: جناب آقاي دكتر محمد رضا امام

    مسئول كتابخانه: خانم زهرا گودرزي

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, طبقه چهارم
  • تلـفن: 02164543039
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی aut_lib_civil@aut.acir
  • وب سايت 

معرفي كتابخانه

كتابخانه عمران بخشي ازنظام آموزشي پژوهشي وتحقيقاتي است ومهمترين منبع تامين  نيازهاي اطلاعاتي به شمار مي رود. 

اين كتابخانه ازدو قسمت مخزن (نگهداري كتب ،نشريات،پايان نامه ها،سمينارها، سي دي  وفيلم ) و سالن مطالعه تشكيل شده است. 

تعداد كتابهاي موجود 11000 نسخه در 6000 نسخه لاتين و 5000 نسخه فارسي مي باشد. 

نشريات تخصصي بيش از 50 عنوان فارسي و20 عنوان خارجي مي باشد. 

پايان نامه ها 980 عنوان كارشناسي ارشد و50 عنوان دكتري مي باشد وسمينارها درحدود  500عنوان است.

 

فهرست ا - ی