سايت های زیرمجموعه

  • كتابخانه
  • مدير كتابخانه: جناب آقاي دكتر محمد رضا امام

    مسئول كتابخانه: خانم زهرا گودرزي

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, طبقه چهارم
  • تلـفن: 02164543039
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی aut_lib_civil@aut.acir
  • وب سايت 

فعاليت كتابخانه

 امانت وپاسخگويي وراهنمايي مراجعان 

سرويس دهي پايان نامه ها درمحل كتابخانه طبق ضوابط داخلي   

نظام دهي وتنظيم مدارك غير كتابي  

تلاش درپيشبرد اهداف كتابخانه بااستفاده از آخرين دستاوردهاي تكنولوژي  

فراگيري آخرين اطلاعات كتابداري و به روزآوري دانش اطلاع رساني 

تهيه فهرست از كتب درسي دانشجويان وتهيه آنها ازطريق بخش تامين منابع اطلاعاتي

 ارتباط اطلاعاتي – خدماتي متقابل با مراكز علمي هم نسخ تحت نظارت كتابخانه مركزي

فهرست ا - ی