فهرست ا - ی

  • دکتر ميقات حبيبيان
  • عضو هيئت علمي (استاديار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير (پلي تکنيک تهران)

  • آدرس: تهران، خيابان حافظ، دانشگاه صنعتی اميرکبير، دانشکده مهندسی عمران و محيط زيست (2)، اتاق 406
  • تلـفن: 64543042
  • فکس: 66414213
  • پست الکترونیکی: Habibian@aut.ac.ir
  • وب سايت: 
  • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی