فهرست ا - ی

  • دکتر عطا حجت کاشانی
  •  

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده مهندسی عمران و محيط زيست، ساختمان شماره دو، طبقه چهارم
  • تلـفن: (+98) 21 6454 3041, 09333403931
  • فکس: (+98) 21 6641 4213, 22616536
  • پست الکترونیکی: ata_hojat@aut.ac.ir, hojjatkashani@gmail.com
  • وب سايت: 
  • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی