فهرست ا - ی

  • آزمايشگاه محيط زيست و شيمي مصالح
  • سرپرست آزمايشگاه :  آقاي مهندس نعمت الله بخشی

    كارشناس آزمايشگاه:

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست ساختمان شماره 2, آزمايشگاه محيط زيست و شيمي مصالح
  • تلـفن: 64543071
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی: civilenvlab@aut.ac.ir
  • وب سايت: 
  • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی