سايت های زیرمجموعه

  • دکتر مهدی بنازاده
  • عضو هيئت علمي (دانشیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)
  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 510
  • تلـفن: 021 64543049
  • فکس: 021 66414213
  • پست الکترونیکی mbanazadeh@aut.ac.ir
  • وب سايت 

دروس

  تحليل سازه ها 2 (کارشناسی)

 نیمسال

 سال تحصیلی

 تعداد

 صفحه اینترنتی درس

2

1385

 33

 

1

1386

 56

 

2

1386

 30

 

1

1387

 48

 

2

1387

 25

کلیک (فقط دانشجویان) 

1

1388

47

کلیک (فقط دانشجویان)

2

1388

 26

 کلیک (فقط دانشجویان)

 1

1389

 22

 

 2

1389

 24

 

 1

1390

 19

 کلیک (فقط دانشجویان)

 2

 1390

 26

 

تحليل غيرخطي سازه ها (دکتری و کارشناسی ارشد)

 نیمسال

 سال تحصیلی

 تعداد

 صفحه اینترنتی درس

2

1384

 3

 

2

1385

 2

 

2

1386

 6

 

2

1387

 19

کلیک (فقط دانشجویان) 

 2

1388

 15

کلیک (فقط دانشجویان) 

 2

1389

 14

 

 2

 1390

 28 
قابلیت اطمینان و ایمنی در سازه ها (دکتری و کارشناسی ارشد)

 نیمسال

 سال تحصیلی

 تعداد

 صفحه اینترنتی درس

1

1385

 3

 

1

1386

 2

 

1

1387

11

 

1

1388

3

کلیک (فقط دانشجویان) 

 1

1389

 9

 

 1

1390

 13

 کلیک (فقط دانشجویان) 

  

 

فهرست ا - ی