آرشیو اخبار

زمان برگزاری مصاحبه مجدد آزمون دکتری 96

باتوجه به اطلاعیه شماره 2 اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه، درخصوص برگزاری مجدد مصاحبه آزمون دکتری 96 برای افرادی که موفق به ثبت نام نشده بودند، مصاحبه روز چهارشنبه 96/3/31 به شرح زیر برگزار میگردد. داوطلبان می بایست راس ساعت اعلام شده حضور داشته باشند، درغیراینصورت مصاحبه انجام نخواهد شد.

1-      مهندسی و مدیریت ساخت              چهارشنبه 9 صبح  - ساختمان شماره 2 طبقه چهارم اتاق آقای دکتر شاه حسینی

2-      مهندسی محیط زیست                 چهارشنبه 10 صبح  - ساختمان شماره 2 طبقه چهارم اتاق آقای دکتر علوی مقدم

3-      مهندسی سازه                           چهارشنبه 9 صبح  - ساختمان شماره 1 طبقه هفتم اتاق آقای دکتر لطفی

4-      مهندسی و مدیریت منابع آب           چهارشنبه 10صبح  - ساختمان شماره 1 طبقه ششم اتاق شورا

5-      آب و سازه های هیدرولیکی           چهارشنبه 10 صبح  - ساختمان شماره 1 طبقه ششم اتاق شورا

6-       ژئوتکنیک                              چهارشنبه 9 صبح- ساختمان شماره 1- طبقه هفتم اتاق آقای دکتر فخاریان     

 1396/03/29-11:48:01