كاركنان

كارشناس خدمات آموزشي(كارشناسي) : زهره اسداللهي

 تلفن: 3075

تلفن مستقیم: 66495518

كارشناس كامپيوتر: مهندس فاطمه اسماعيلي 

تلفن: 3043

 کارشناس ارشد آزمایشگاه دینامیک خاک: مهندس داود اکبری مهر

تلفن: 3052

 

كارشناس خدمات آموزشي (کارشناسی): مهندس فتانه پورامير ارسلاني

تلفن: 3085

 

 

 

 

 

کارشناس قطب: مريم بادپر

تلفن: 3053

 

سرپرست آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی و سرپرست آزمایشگاه محیط زیست و شیمی مصالح: مهندس نعمت الله بخشي 

تلفن: 3054 و 3071

حسابدار: جواد پرويزي

تلفن: 3024

 

کارشناس آز بتن و مصالح ساختمانی: مهندس عبدالحسن پيرنيازاده

تلفن: 3054

نکنسین کارگاه نقشه برداری: رضا جوادي نام جواد 

تلفن:3087

كارشناس آز خاك: مهندس محمدصادق خالقي مقدم

تلفن:3062

كارشناس خدمات آموزشي (دكتري): كتايون خيرآبادي 

تلفن: 3037 

 

مسئول ساختمان و کارپرداز: احمد رضی

 تلفن: 3060

مدیر مالی و اداری: حسين قاقزاني

 تلفن: 3083

شماره مستقیم: 66962395

 

مسئول دفتر مركز تحقيقات بتن: بهاره قيطرانيه

تلفن: 3074

 

كمك كارشناس كامپيوتر: مهندس مهيار عاشقي

تلفن: 3046

كارشناس خدمات آموزشي (ارشد): زهره عبدالعي

 تلفن: 3038

تلفن مستقیم: 66967390

کارشناس پژوهشی: فاطمه عبداللهي

 تلفن: 3050 

تلفن مستقیم: 66967390

 

کارشناس آز هيدروليك و سیالات: وحيد عبدي

تلفن: 3072

 علي گلي 

تلفن: 3087

 

 

مسئول دفتر دانشکده: پوران محمدی

تلفن: 3000

شماره فکس: 66414213

 

 

كارشناس آزمایشگاه سازه و کارشناس کارگاه آموزشی و کنترل کیفیت جوش: مهندس شهرام نيكوكار 

تلفن: 3064

خدمات: اذن ا... اله ويردي

تلفن: 3081

 

خدمات: حمید اقتصادی

 تلفن: 3036

 

خدمات: رضا سياوشي 

 تلفن: 3060

خدمات: سلطانی نژاد

 تلفن: 3081

 

خدمات: حسن فشي

تلفن: 3081

خدمات:‌ قنبري

تلفن: 3066

 

  

    

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروزرسانی: 1397/09/14  15:00:00