آرشیو اخبار

برگزاری ششمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

ششمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در موزخ 29/1/96 با موضوع بررسی نقاط قوت و ضعف بازدیدهای علمی و ارائه راهکارهای مختلف و پیشنهادهای سازنده در حضور چند تن از دانشجویان دانشکده برگزار گردید1396/01/30-09:33:23