آرشیو اخبار

برگزاری هفتمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

هفتمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در مورخ 2/3/96 درخصوص اقدامات صورت گرفته شورا ، که شامل بازدید دانشجویان از پروژه های عمرانی و... راجع به نحوه برگزاری گردهمایی روز جمعه پیشکسوتان عمران برگزار گردید.

 1396/03/06-09:57:59