آرشیو اخبار

برگزاری هشتمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
هشتمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در مورخ 96/4/13 با گزارشی از جلسه گردهمایی انجام شده و گزارشهای مالی و گزارش آقای دکتر بهنام با موضوع HSE برگزار گردید1396/04/14-09:50:32