آرشیو اخبار

برگزاری پانزدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
پانزدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در مورخ 97/2/4 (چهارم اردیبهشت ماه سال 1397) با گزارشی از گردهمایی تشکیل شده در اسفندماه و طرحها و ایده های ارائه شده توسط دکتر مکنون جهت آماده سازی اتاق دانشجویان دکتری و چند کلاس و سایت کامپیوتر، تشکیل گردید.

 1397/02/05-10:14:54