آرشیو اخبار

برگزاری شانزدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

شانزدهمین جلسه شورای دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در مورخ پنجم خرداد ماه سال 97 با ارائه طرحهای مختلف  و راهکارهای عملی و اجرایی آن بحث و تبادل نظر گردید. ضمنا، در پایان جلسه، اعضاء محترم در ضیافت افطاری که دانشکده مهندسی عمران میزبان آن بود، شرکت نمودند.1397/04/23-10:14:12