آرشیو اخبار

از:
تا:
برگزاری دوره های نظام مهندسی و ورود به حرفه و ارتقاء پایه
برگزاری دوره های نظام مهندسی و ورود به حرفه و ارتقاء پایه
1398/07/21-08:37:47
برگزاری دهمین سخنرانی تخصصی گروه سازه و زلزله
برگزاری دهمین سخنرانی تخصصی گروه سازه و زلزله
1398/07/13-08:35:10
برگزاری کارگاه تخصصی آموزشی احیای رودخانه و کاهش خطرات سیلاب
برگزاری کارگاه تخصصی آموزشی احیای رودخانه و کاهش خطرات سیلاب
1398/01/27-11:46:44
برگزاری نهمین سخنرانی تخصصی گروه سازه و زلزله- فروردین 98
برگزاری نهمین سخنرانی تخصصی گروه سازه و زلزله- فروردین 98
1398/01/24-08:28:22
برگزاری هشتمین سخنرانس تخصصی گروه سازه و زلزله- دیماه 97
برگزاری هشتمین سخنرانس تخصصی گروه سازه و زلزله- دیماه 97
1397/10/01-10:59:07
برگزاری هفتمین سخنرانی تخصصی گروه سازه و زلزله در آبان ماه سال 97
برگزاری هفتمین سخنرانی تخصصی گروه سازه و زلزله در آبان ماه سال 97
1397/08/15-11:30:28
برگزاری هجدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
برگزاری هجدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
1397/08/02-14:15:25

آرشیودر بازه انتخاب شده خبری درج نشده است.