آرشیو اخبار

برگزاری نهین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
نهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در مورخ 96/7/4 با گزارش از کارهای انجام گرفته در خصوص تجهیزات آزمایشگاهی و کمبود منابع مالی و تصویب چند بازدید علمی در راستای کارآموزی دانشجویان برگزار گردید1396/07/10-13:22:19