آرشیو اخبار

برگزاری دوازدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دوازدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در مورخ 96/10/2 با پیگیری و برنامه ریزی جهت دومین جلسه گردهمایی دانش آموختگان و تداوم جلسات سخنرانی و سمینارها تا پایان سال برگزار گردید.

 

 1396/10/03-09:49:14