آرشیو اخبار

برگزاری هفدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

هفدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در مورخ دوازدهم تیر ماه سال 97 در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در جلسه قبلی و راهکارهای جدید در رابطه با موضوع کار آموزی و حمایت مالی از دانشجویان دکتری  و فوق لیسانس و برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی تشکیل گردید.1397/04/23-10:44:26