آرشیو اخبار

برگزاری نوزدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
نوزدهمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در مورخ بیست و هفتم آذر ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هفت با حضور اعضاء جدید واحد دانش آموختگان دانشکده عمران تشکیل گردید.1397/09/28-13:17:36