آرشیو اخبار

برگزاری کلاسهای نظام مهندسی- تیرماه 98

کلاسهای نظام مهندسی به شرح زیر در تیرماه سال 98 در ساختمان شماره یک دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست طبقه پنجم برگزار می شود:

ردیفنام و نام خانوادگیکد دورهزمینه دوره نام دورهتاریخ دوره ساعت دوره
1آقای دکتر قاسم دهقانی 7-811 تمدید   HSE 98/4/2 13 الی21
2آقای دکتر فرزاد حاتمی 7-811 تمدید   HSE 98/4/26  13الی 21
 3آقای دکتر علی مجیدپور 4-811ورود به حرفه عمران و معماری

 98/4/27

98/4/28

13 الی19

8 الی 14

 4آقای دکتر قاسم دهقانی اشکذری 818 اجرا  HSE

98/4/26

98/4/27

98/4/28

13 الی21

13 الی21

8 الی 16

  
شرح کد:
811-7: مبانی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE             هشت ساعت
818: مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE    بیست و چهار ساعت
811-4 : مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه      دوازده ساعت
به منظور دریافت اطلاعات بیشتر با سرکار خانم بادپر با شماره تلفن 64543053 تماس بگیرید

 1398/03/29-10:27:02