سايت های زیرمجموعه

  • آزمايشگاه مقاومت مصالح و تحقیقات سازه
  • سرپرست آزمایشگاه: دکترمحمد زمان کبیر

    دستیار آزمایشگاه: دکتر حجت کاشانی

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست ساختمان شماره 2, طبقه چهارم، آزمايشگاه مقاومت مصالح و تحقیقات سازه
  • تلـفن: 
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی 
  • وب سايت 

فهرست ا - ی