سايت های زیرمجموعه

  • کارگاه جوش
  • سرپرست کارگاه: آقای مهندس طاحونی

    کارشناس کارگاه: آقای مهندس نیکوکار

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست ساختمان شماره 2, آزمايشگاه سازه
  • تلـفن: 64543064
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی 
  • وب سايت 

تجهیزات وامکانات جوشکاری

-کابين هاي جوشكاري، ميز جوش كاري، سيستم تهويه، ابزار جوشكاري، لوازم ايمني فردي

-ترانس جوشكاري

-دستگاه ركتيفاير

 

فهرست ا - ی