سايت های زیرمجموعه

صفحه اول تحصيلات سابقه كار زمينه هاي تحقيقاتي دروس مقالات و كتب موفقيت هاي تحقيقاتي انجمن هاي علمي و حرفه اي دانشجويان پروژه هاي تحقيقاتي
بازدید کننده گرامی ، جهت ارسال ایمیل لطفا فرم زیر را بدقت پر کرده و بر روی "ارسال" کلیک نمائید.نام شما:ایمیل شما:متن نامه:ضمایم:
  • دكتر احمد فهيمي فر
  • عضو هيئت علمي(استاد) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 711
  • تلـفن: 021 64543011
  • فکس: 021 66414213
  • پست الکترونیکی fahim@aut.ac.ir
  • وب سايت 

دانشجويان

 

سرپرستي پايان نامه‌ها، راهنمايي و مشاوره

1ـ تحليل رفتاري اندركنش‌سنگ حائل در سازه‌هاي زير زميني در مقاطع غير دايره به ‌روش اجزاي محدود. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، احمد جعفري مهر آبادي، 1372.

2ـ تحليل ‌رفتاري توده‌هاي‌ سنگي ناپيوسته ‌با استفاده از روش‌اجزاي محدود. پايان‌نامه‌ كارشناسي ‌ارشد، ‌رضا تعيري ‌اهوازي، 1373.

3ـ بررسي پايداري تونل ايلام و تحليل رفتاري سنگ و‌حائل درآن. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، محمد جمشيدي، 1373.

4ـ مطالعه خواص مكانيكي سنگ‌هاي آذرين منطقه همدان و تعيين رابطه شاخص بار نقطه‌اي با مقاومت فشاري آنها. پايان نامه كارشناسي‌ارشد، احمد (كامران) مريخ پور، 1373.

5ـ تحليل ‌رفتاري توده‌هاي سنگي‌ درز‌دار با مجموعه درزهاي منظم. پايان نامه ‌كارشناسي‌ ارشد، محمد ‌نادري شانجاني، 1374.

6ـ بررسي نتايج اندازه‌گيري تنش‌هاي درجا به‌ روش ‌هاي مختلف و مقايسه با روش‌هاي تحليلي . پايان نامه كارشناسي ارشد، عليرضا جمال، 1374.

7ـ بررسي روش‌هاي تحليل رفتاري زمين و حائل در تونل‌ها و حذف محدوديت‌هاي آن. پايان ‌نامه كارشناسي ارشد فرزاد شاه‌زاد قاجار، 1375.

8ـ مطالعه خواص مكانيكي سنگ‌هاي شيستي منطقه اصفهان و تعيين پارامترهاي رفتاري.‌پايان‌نامه كارشناسي ارشد، محمد رضا نظر نژاد بجستاني، 1375.

9ـ تحليل پايداري‌تونل شماره3 كوهرنگ و ارائه سيستم نگهداري مناسب. پايان‌نامه‌كارشناسي‌ارشد، حميدرضا ايزدي، 1375.

10ـ ارزيابي‌تأثير رطوبت بر‌رفتار درزها در توده‌هاي سنگي و ارائه مدل‌ رفتاري مناسب. پايان ‌نامه كارشناسي‌ ارشد، مصطفي شريف‌زاده ، 1375.

11ـ بررسي رفتار سنگ‌هاي تحت فشار سه ‌محوري و تعيين پارامترهاي رفتاري با تكيه بر مدل‌هاي مناسب. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، حميدرضا افشارمند، 1376.

12ـ بررسي اثر گسل‌ها برپايداري فضاهاي زير زميني با در نظر گرفتن اثر تغيير شكل‌هاي بزرگ. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، هومن شبيري1376.

13ـ بررسي رفتار توده‌هاي سنگي اطراف سازه‌هاي زير زميني با تأكيد بر مدل‌ هاي غيرخطي. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، جواد عابد نميني، 1376.

14ـ طرح پايدار سازي و رفتار نگاري شيرواني ‌سنگي در سد‌كارون سه.‌پايان نامه كارشناسي ‌ارشد، محمد حسن‌‌خسروي، 1376.

15ـ ارزيابي تأثير آب بر رفتار مكانيكي سنگ‌ها و تعيين شاخص‌هاي‌كمي. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، حامد سروش، 1377.

16ـ تأثير ‌مديريت پاركينگ ‌و سيستم موج سبز بر سطح خدمت معابر ‌شرياني. پايان ‌نامه كارشناسي ‌ارشد‌، حميد شفيعي، 1377.

17ـ بررسي و ارائه مدل بهينه براي پيش‌بيني مسافر و بار فرودگاه. پايان نامه كارشناسي ارشد، سيد‌رضا علي‌پور، 1377.

18ـ مدل‌كردن رفتار سنگ دوزها در توده‌هاي سنگي اطراف تونل با‌تكيه بر‌توزيع تنش در بدنه سنگ دوز. پايان نامه كارشناسي ارشد، ‌عباس رفيعي‌، 1377.

19ـ ارزيابي و تحليل سيستم حمل و نقل همگاني (‌اتوبوس) جهت بهينه و اصلاح مدلهاي متداول، پايان نامه كارشناسي ارشد، محمدرضا سرشار، 1377.

20ـ بررسي روش‌هاي اجرا و تحليل نتايج پيش‌ تراكم و تحكيم ديناميكي خاك محل احداث ساختمان جديد پخش صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، محمد يوسف پورسادات‌محله، 1377.

21ـ تحليل پايداري و پايدار سازي شيرواني مسير جاده شهر كرد ـ ايذه. پايا‌ن‌نامه كارشناسي ارشد، تورج زارع، 1378.

22ـ ارزيابي و بررسي مشكلات زمستاني منتخبي از محورهاي برفگير استان خراسان و ارائه راه‌حل‌براي بهبود آنها. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، جواد اسماعيل‌زاده نوقاب، 1378.

23ـ تحليل‌جريان تردد عابر‌پياده و طراحي شبكه معابر مخصوص‌عابر پياده. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، افشين‌خالدي، 1378.

24ـ مطالعه خواص ژئومكانيكي كنگلو مراي لياس (درشمـال ايران) و قابليت كاربري آن در سد سنگريزه‌اي ميجران. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، البرز حاجيان نيا، 1378.

25ـ بررسي عوامل موثر بر الگوي آتشكاري در تونل‌ها و تعيين مدل انفجار در يك تونل آزاد راه تهران ـ شمال. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، اميد رضا محبي، 1378.

26ـ تحليل‌پايداري و طراحي سيستم نگهداري و پوشش‌تونل‌هاي آب‌ بر ـ مورد خاص سد گلابر زنجان ، پايان نامه‌كارشناسي ارشد، مهدي سياري، 1378.

27ـ تخمين‌ فشار وارد بر‌حائل تونل‌ها با تكيه‌ بر اندركنش‌سنگ‌ و‌حائل. پايان‌ نامه كارشناسي‌ ارشد اميرحسين ‌صاحب قلم، 1379.

28ـ مطالعه پايداري شيرواني‌هاي مسير آزاد راه تهران شمال و ارائه طرح پايدار سازي.‌پايان‌نامه كارشناسي ارشد،  علي ‌همتي شعباني، 1379.

29ـ ارزيابي ‌اولويت‌بندي طرح شبكه كارآمدراه‌هاي جاده‌اي استان تهران در سال ط‌رح، پايان‌نامه‌ كارشناسي ارشد، امير‌حسين نكويي، 1379.

30 ـ انتخاب سيستم مناسب حمل و نقل همگاني در مجموعه شهري تهران. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، پرهام ياد، 1379.

31ـ بررسي ديناميكي تونل‌ها و ارزيابي‌اثر زلزله بر‌پايداري تونل‌ها. پايان نامه كارشناسي‌ارشد مجتبي سميعي ‌زفرقندي،‌1379.

32ـ مطالعه‌ تزريق ‌پذيري‌ توده سنگ ساختگاه سد ‌كارون ‌‌‌و‌ ارائه  مدل ‌تحليلي. پايان نامه ‌كارشناسي‌ ارشد، بهزاد‌رضايي‌خوزاني،‌1380.

33ـ بررسي ا‌ثر رطوبت بر ‌مقاومت فشاري سنگ‌ها و كمي‌كردن ميــزان تأثير آنــها. پايان ‌نامه كارشنــاسي‌ ارشد، مجيد‌جيري ‌آذر،‌1381.

34ـ مطالعه ژئوتكنيكي‌شيرواني مشرف به‌كارخانه توليد كنسانتره  معدن سونگون و ارزيابي شرايط پايداري آن. پايان نامه كارشناسي ارشد محمد رضا رحيمي موسوي، 1381.

35ـ بررسي خصوصيات رفتاري توده سنگ اطراف تونل اهرم ـ فراشبند و تحليل پايداري آن. پايان‌نامه كارشناسي ارشد، حسن شمسي فراشاه، 1381.

36ـ‌ تحليل‌ نظري و عددي‌ رفتار سنگ دوز‌هاي تزريقي ‌‌در تونل‌ها و مقايسه آنها. پايان‌نامه‌كارشناسي‌ارشد، پژمان‌ ‌ذكريايي‌نژاد ميري،‌1382.

37ـ تحليل غير‌خطي اندركنش سنگ و حائل و تعيين منحني‌هاي مشخصه براي سازه‌هاي زير زميني به‌روش اجزاي محدود. پايان نامه كارشناسي ارشد علي يزدان سپاس، 1382.

38ـ مدل كردن ترك ‌نامعين بر پايه مكانيك شكست و اعمال آن براي ارزيابي خرابي سنگ‌ها تحت تنش خمشي سه‌نقطه‌اي. پايان نامه‌كارشناسي ارشد، اسداله حسومي، 1383.

39- مدل كردن تركهاي هيدروليكي با در نظر گرفتن اثر گمانه. پايان نامه دكتري، علي لكي روحاني، 1386.

40- مدل سازي جريان سيال در مخازن سنگي با شكافهاي طبيعي. پايان نامه دكتري، وارث وزيريان، در حال انجام.

41- تحليل خرابي در آزمايش برزيلي با استفاده از مدلهاي مكانيك شكست. پايان نامه كارشناسي ارشد، مجتبي احمديان يزدي، 1386 .

42- مدل كردن رفتار سنگ دوزهاي تزريقي در حالت فعال و غير فعال. پايان نامه كارشناسي ارشد، مسعود رنجبرنيا، 1386.

43- تحليل عددي روكشهاي بتني روي رويه هاي آسفالتي. پايان نامه كارشناسي ارشد، سپهر غفاري، 1386.

44- تحليل رفتار تونلهاي سنگي با در نظر گرفتن اثر زمان. پايان نامه كارشناسي ارشد، فرشاد منشي زاده تهراني، 1386.

45- تحليل و طراحي پوشش تونلهاي كم عمق (شهري) با تاكيد بر اندركنش پوشش، زمين، پايان نامه كارشناسي ارشد – مهدي بختياري، در حال انجام.

46- تحليل و طراحي تونل در زمين هاي تورمي، پايان نامه كارشناسي ارشد، داود پاپي، در حال انجام.

47- تحليل و طراحي تونل هاي زير سطح آب زيرزميني با در نظر گرفتن اثر تراوش، پايان نامه كارشناسي ارشد، مصطفي فرهادي، در حال انجام.

48- مدل كردن سطح لغزش شيرواني ها با استفاده از روش اتومات سلولي، پايان نامه كارشناسي ارشد، سمانه اميرپور هره دشت ، در حال انجام.

 49- اثر اندازه بر نتايج آزمايش برزيلي و مقايسه با نتايج آزمايش كشش مستقيم، پايان نامه كارشناسي ارشد، سينا فرضي سيزكوه، در حال انجام.

 50- مدل رفتاري و تحليل عددي تركهاي ناپيوسته با رفتار نرم كرنشي، پايان نامه دكتري،  هومن شبيري، 1384.

51- تحليل فرايند حركت و لغزش زمين لغزه ها بر پايه مدل اتومات سلولي، پايان نامه كارشناسي ارشد، عباس بحري امنداني، 1385.

52- مطالعه رفتار تنش-كرنش سنگها تحت بارگذاري هاي مختلف، پايان نامه كارشناسي ارشد، ميثم كريمي امشي، 1385.

53- تحليل پايداري تونلها در توده سنگ ضعيف با روشهاي عددي، پايان نامه كارشناسي ارشد، حسن خسروي دهقي، 1385.

54- تحليل پايداري و طراحي بهينه تونلهاي تحت فشار، پايان نامه كارشناسي ارشد، علي احمدي رستكي، 1385.

55- ارزيابي ظرفيت باربري پي هاي سنگي درزدار، پايان نامه كارشناسي ارشد، ميثم ايماني، 1385.

56- مطالعه اندركنش زمين – قطعات پيش ساخته بتني در تونلها، پايان نامه كارشناسي ارشد، محمدياسر گنجي دوست، 1384.

57- تحليل و طراحي پوشش نهايي تونلها به روش تحليلي و عددي، پايان نامه كارشناسي ارشد، پوريا حق پرست، 1385.

58- تحليل پايداري تونلهاي تحت فشار با در نظر گرفتن اندركنش زمين و پوشش، پايان نامه كارشناسي ارشد، محمدرضا زارعي فرد جهرمي، 1385.

59- تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونلها در زمين هاي لهيده، پايان نامه كارشناسي ارشد، ميرابوالقاسمي دهكردي، 1385.

60- تحليل پايداري ژئوتكنيكي بستر و دامنه اطراف يك ساختمان بلند، پايان نامه كارشناسي ارشد، بهزاد رحماني، 1385.

61- تحليل و طراحي لرزه اي تونل ها با در نظر گرفتن اندركنش زمين و پوشش، پايان نامه كارشناسي ارشد، آرش وكيل زاده، در حال انجام.

62- تحليل رفتار تنش-تغيير مكان تونل با در نظر گرفتن ، پايان نامه كارشناسي ارشد، احمدرضا هدايت، در حال انجام.

63- مدل كردن رفتار تنش-كرنش پي سدها با در نظر گرفتن اثر ناپيوستگي ها، پايان نامه دكتري، ميثم ايماني، در حال انجام.

 

فهرست ا - ی