کسب رتبه نخست المپیاد هیدرولیک توسط آقای اقبالیان

 | تاریخ ارسال: 1398/12/3 | 
حمید اقبالیان دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر در هشتمین المپیاد هیدرولیک ایران رتبه نخست را کسب کرد.
بــه گــزارش امیرکبیــر، هشــتمین المپیــاد هیدرولیــک ایران)یــادواره دکتــر حســین صدقــی( توســط انجمــن هیدرولیـک ایـران برگـزار شـد کـه در این المپیـاد مهندس حمید اقبالیان دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه نخست را کسب کرد. حمیـد اقبالیـان دوره کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد خود را در دانشـگاه فردوسـی مشـهد به اتمـام رسـانده و درحال حاضر دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. وی رتبـه سـوم هفتمیـن المپیـاد هیدرولیـک درسـال ۹۷ وهمچنیـن رتبـه دوم در بین دانشـجویان مقطع کارشناسـی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب دانشگاه فردوسی مشهد را نیز کسب کرده است.

دفعات مشاهده: 4798 بار   |   دفعات چاپ: 196 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر