فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
301
طراحی سازه های بتن مسلح
شاهپور طاحونی
1378
ایران
تألیف
302
طراحی سازه های فولادی
شاهپور طاحونی
1378
ایران
تألیف
303
اصول مهندسی پی
علیرضا رهائی
1378
ایران
تألیف
304
جداسازی لرزه‌ای در مقابل زلزله
محسن تهرانی زاده حقیقی فر,فرزانه حامدی
1378
ایران
ترجمه
305
بررسی روشهای ارزیابی واکنش قلیایی سنگدانه هادر بتن
علی اکبر رمضانیانپور,محمدباقر سلیمی
1378
ایران
تألیف
306
طرح و محاسبه سازه های بتن مسلح
علیرضا رهائی
1378
ایران
تألیف
307
مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی,بابک عارف پور
1378
ایران
تألیف
308
تحلیل سازه ها
محمدرضا اخوان لیل آبادی,شاهپور طاحونی
1378
ایران
تألیف
309
تحلیل سازه ها
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
1378
ایران
تألیف
310
دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله
شاهپور طاحونی
1378
ایران
ترجمه
311
طراحی سازه های بتن مسلح بر مبنای آیین نامه بتن ایران
شاهپور طاحونی
1378
ایران
تألیف
312
فن آوری بتن ( جلد اول )
پرویز قدوسی,اسماعیل گنجیان,طیبه پرهیزکار,علی اکبر رمضانیانپور
1378
ایران
تألیف
313
مکانیک مهندسی جلد اول:استاتیک
شاهپور طاحونی
1378
ایران
ترجمه
314
مکانیک مهندسی جلد دوم:دینامیک
شاهپور طاحونی
1378
ایران
ترجمه
315
اصول مهندسی پی
علیرضا رهائی
1377
ایران
تألیف
316
Project procured by privately financed concession contracts
اقبال شاکری,ناجی اسمیت,تونی مرنا
1377
ایران
تألیف
317
اصول مهندسی ژئوتکنیک جلد اول:مکانیک خاک
شاهپور طاحونی
1377
ایران
ترجمه
318
پدیده واکنش قلیایی مصالح سنگی در سدهای بتنی
منصور گرجی,علی اکبر رمضانیانپور
1377
ایران
تألیف
319
تحلیل ماتریس سازه هاوکاربردآن دربافت دینامیک سازه ها
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
1377
ایران
تألیف
320
راهنمای پهنه بندی مخاطرات ژئو تکنیک لرزه ای
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی,بابک عارف پور,محمدمهدی قاسمی
1377
ایران
تألیف
321
مروری بر مدیریت مواد زائد جامد در ایران
سیدمحمدرضا علوی مقدم
1377
ایران
تألیف
322
دوام بتن و نقش سیمانهای پوزولانی
علی اکبر رمضانیانپور,منصور پیدایش
1376
ایران
تألیف
323
مشکل خوردگی و بتن مناسب در ساختارهای بندری
علی اکبر رمضانیانپور,منصور پیدایش
1376
ایران
تألیف
324
ساخت سیمان بنایی با پوسته برنج
علی اکبر رمضانیانپور,فاطمه جعفرپور,محمدحسین ماجدی اردکانی
1376
ایران
تألیف
325
سازه های زیرزمینی درسنگ
احمد فهیمی فر
1376
ایران
تألیف