فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
326
مواد افزودنی و پوزولانی و کاربرد آن در بتن
علی اکبر رمضانیانپور,طیبه پرهیزکار,افشین طاهری
1376
ایران
تألیف
327
Corrosion problem and proper concrete for coastal structures
علی اکبر رمضانیانپور,منصور پیدایش
1375
ایران
تألیف
328
Use of rice husk in the production of masonary cements
علی اکبر رمضانیانپور,سعید غفارپورجهرمی
1375
ایران
تألیف
329
کربناسیون در سازه های بتن مسلح
علی اکبر رمضانیانپور,رضا پاشائی
1375
ایران
تألیف
330
Concrete admixtures and pozzolans
علی اکبر رمضانیانپور,طیبه پرهیزکار
1375
ایران
تألیف
331
بررسی علل کاهش عمر مفید سازه های بتنی مسلح
علی اکبر رمضانیانپور,منصور صارمی
1375
ایران
تألیف
332
برگزیدگان علمی و فرهنگی کشور
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
1375
ایران
تألیف
333
طرح سازه های بتن مسلح
علی اکبر رمضانیانپور,علی اکبر مقصودی
1375
ایران
ترجمه
334
Design of reinforced concrete structures
علی اکبر رمضانیانپور,علی اکبر مقصودی
1374
ایران
ترجمه
335
مصارف پوسته برنج و خاکستر آن در صنعت ساختمان
علی اکبر رمضانیانپور,فاطمه جعفرپور,محمدحسین ماجدی اردکانی
1374
ایران
تألیف
336
Carbonation in the reinforced concrete structures
علی اکبر رمضانیانپور,رضا پاشائی
1374
ایران
تألیف
337
طرح اختلاط بتن
علی اکبر رمضانیانپور
1374
ایران
تألیف
338
Properties of superplasticizers on concrete
علی اکبر رمضانیانپور,عباس طاهری,محمدحسین ماجدی اردکانی
1373
ایران
تألیف
339
The use of rice husk ash in the buliding industry
علی اکبر رمضانیانپور,سعید غفارپورجهرمی,محمدحسین ماجدی اردکانی
1373
ایران
تألیف
340
آزمایشهای غیر مخرب بتن مغزه گیری
علی اکبر رمضانیانپور,محمدرضا حمیدیان
1373
ایران
ترجمه
341
ترکیبات و ویژگیهای فوق روان کننده های بتن
علی اکبر رمضانیانپور,افشین طاهری
1373
ایران
تألیف
342
بررسی و مطالعه برای تدوین روش مناسب عیار سیمان در بتن های سخت شده
علی اکبر رمضانیانپور,فاطمه جعفرپور
1373
ایران
تألیف
343
Non-destructive tests of concrete-core test
علی اکبر رمضانیانپور,محمدرضا حمیدیان
1372
ایران
تألیف
344
دینامیک خاک
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
1372
ایران
تألیف
345
Fly ash in concrete
و.م مالهوترا,علی اکبر رمضانیانپور
1372
ایران
تألیف
346
Study for the development of an appropriate method for the measurement of cement content in harddened concrete
علی اکبر رمضانیانپور,سعید غفارپورجهرمی
1372
ایران
تألیف
347
شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور ( ۴ جلد ‌)
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
1372
ایران
تألیف
348
بررسی فعالیت پوزولانهای ایران
علی اکبر رمضانیانپور,اسدا... قاضی‌مرادی
1371
ایران
تألیف
349
توصیه ها و پیشنهادهای پایایی بتن در سواحل و جزایر جنوبی کشور
علی اکبر رمضانیانپور,طیبه پرهیزکار,پرویز قدوسی,علیرضا پورخورشیدی
1371
ایران
تألیف
350
حفاظت کاتدی سازه های بتن مسلح
علی اکبر رمضانیانپور,فضل الله جهانگرد
1371
ایران
تألیف