فهرست کتاب ها
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
سال نشر
کشور ناشر
نوع کتاب
348
شرح حال تخصصی استادان و دانشیاران کشور ( ۴ جلد ‌)
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
1372
ایران
تألیف
349
بررسی فعالیت پوزولانهای ایران
علی اکبر رمضانیانپور,اسدا... قاضی‌مرادی
1371
ایران
تألیف
350
توصیه ها و پیشنهادهای پایایی بتن در سواحل و جزایر جنوبی کشور
علی اکبر رمضانیانپور,طیبه پرهیزکار,پرویز قدوسی,علیرضا پورخورشیدی
1371
ایران
تألیف
351
حفاظت کاتدی سازه های بتن مسلح
علی اکبر رمضانیانپور,فضل الله جهانگرد
1371
ایران
تألیف
352
بررسی و مطالعه برای تدوین روش مناسب عیار سیمان در بتن های سخت شده
علی اکبر رمضانیانپور,فاطمه جعفرپور
1371
ایران
تألیف
353
Evaluation of pozzolans of iran
علی اکبر رمضانیانپور,امیر قاضی مرادی
1370
ایران
تألیف
354
Cathodic protection of reinforced concrete structures
علی اکبر رمضانیانپور,فضل الله جهانگرد
1370
ایران
تألیف
355
Recommendation for the durability of concrete in southern coasts and silands of Iran
علی اکبر رمضانیانپور
1370
ایران
تألیف
356
اجزای محدود برای تحلیل سازه ای f‏inite elements for structural analysis weaver and johnston
شاهپور طاحونی
1370
ایران
ترجمه
357
بتن و اجرای آن
علی اکبر رمضانیانپور,هوشدار تهرانی,پرویز قدوسی
1370
ایران
ترجمه
358
تکنولوژی بتن
علی اکبر رمضانیانپور,محمد رضا شاه نظری
1370
ایران
ترجمه
359
تکنولوژی بتن
علی اکبر رمضانیانپور,محمد رضا شاه نظری
1369
ایران
ترجمه
360
Man on the job
علی اکبر رمضانیانپور,پرویز قدوسی,محمدحسین تهرانی
1369
ایران
ترجمه
361
طراحی پل (جلد ۱و۲)
شاهپور طاحونی
1369
ایران
تألیف
362
تکنولوژی بتن در هوای سرد و یخبندان
علی اکبر رمضانیانپور,محمد رضا شاه نظری
1368
ایران
تألیف
363
Concrete technology, cold weather concreting
علی اکبر رمضانیانپور
1368
ایران
ترجمه
364
طراحی سازه های بتن مسلح-جلد دوم
شاهپور طاحونی
1368
ایران
تألیف
365
طرح اختلاط بتن
علی اکبر رمضانیانپور
1367
ایران
تألیف
366
Concrete mix design
علی اکبر رمضانیانپور
1366
ایران
ترجمه
367
طراحی سازه های بتن مسلح-جلد اول
شاهپور طاحونی
1366
ایران
تألیف
368
طراحی سازه های فولادی
شاهپور طاحونی
1366
ایران
تألیف
369
تحلیل سازه ها
محمدرضا اخوان لیل آبادی,شاهپور طاحونی
1365
ایران
تألیف
370
اتصالات در سازه های فولادی
شاهپور طاحونی
1363
ایران
تألیف
371
طرح پل
علیرضا رهائی
1363
ایران
تألیف
372
مقاومت مصالح
شاهپور طاحونی
1362
ایران
تألیف