فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
3701
the effect of curing on compressive strength, resistance to chloride lon penetration and porosity of cocretes incorporating slag, fly ash, and silica fume
علی اکبر رمضانیانپور
کنفرانس بین المللی دوام بتن
بین‌المللی
1372/10/11
3702
investingation of lateral displacement and joint with respect tothe stability of structure
علیرضا رهائی
سازه‌های مقاوم در برابر زلزله
بین‌المللی
1372/10/11
3703
effect of super plasticizers on the type v portland cement
علی اکبر رمضانیانپور
ICS
بین‌المللی
1372/10/11
3704
volume change characteristics of discontionous rock
احمد فهیمی فر
کنفرانس بین المللی مکانیک سنگ
بین‌المللی
1372/10/11
3705
Application of a needle pobe for measuring local parameters in air water flow
امیررضا زراتی,محمودرضا شاهوردی ,آرش عداتی
ASCE
بین‌المللی
1372/10/11
3706
Beharior of initialy bucked rectanglar plates to random excitation using two modes
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
ICECD
بین‌المللی
1372/10/11
3707
Mechanism of Air Entrainment in Spillway Aerators
امیررضا زراتی
National Conf.on Hydraulics
بین‌المللی
1372/9/10
3708
the Performance of corrosion inhibitors for preventing steel reinforcement corrosion
علی اکبر رمضانیانپور
Premiere Conference on Materials Protection for the Nineties
بین‌المللی
1372/8/10
3709
A three-dimensional apparatus for cyclic testing of interface
کاظم فخاریان
46th annual canadian geotechnical conference
بین‌المللی
1372/7/5
3710
Selection of materials and mix proportions for high strength concrete
علی اکبر رمضانیانپور
International Conference on High Strength Concrete
بین‌المللی
1372/3/11
3711
بررسی علل تخریب سازه های بتنی در بوشهر
علی اکبر رمضانیانپور,منصور پیدایش
کنفرانس بین المللی بتن
بین‌المللی
1371/8/18
3712
Causes and cures of concrete structures in Imam Khomaini port
علی اکبر رمضانیانپور
3rd International Conference on Concrete
بین‌المللی
1371/8/10
3713
Engineering properties and durability of concrete made with Isfahan blast funace slag
علی اکبر رمضانیانپور
3rd International Conference on Concrete
بین‌المللی
1371/8/10
3714
Causes of early deterioration in concrete structures in Bushehr
علی اکبر رمضانیانپور
3rd International Conference on Concrete
بین‌المللی
1371/8/10
3715
The effect of carbonation on the corrosion of reinforcement in concrete
علی اکبر رمضانیانپور
3rd International Conference on Concrete
بین‌المللی
1371/8/10
3716
Factors affecting the depth of carbonation under accelerated methods
علی اکبر رمضانیانپور
3rd International Conference on Concrete
بین‌المللی
1371/8/10
3717
رشد آمزش عالی ، پیش شرط شکوفایی توسعه
رضا مکنون
اولین سمینار رشد و توسعه قزوین
داخلی
1371/7/14
3718
Behavior of Seriously cut out Floor Beams in Steel Deck Bridges
اردشیر دیلمی
The 4th International Conference SAFETY OF BRIDGE STRUCTURES
بین‌المللی
1371/6/19
3719
Performance of Concrete Corporating Natural and Artificial Pozzolans
علی اکبر رمضانیانپور,فرامرز مودی
International Conference on Cement
بین‌المللی
1371/6/10
3720
Performance of concretes incorporating natural and artifical pozzolans
علی اکبر رمضانیانپور
International Workshop on Blended Cements and its use in Concrete
بین‌المللی
1371/6/10
3721
A case study of Corrosion and deterioration of a water treatment plant in the persian Gulf
علی اکبر رمضانیانپور,فرامرز مودی
17th International Conference on our world in Concrete and Structres
بین‌المللی
1371/5/10
3722
Comparative Study of High Strength Bolts (Grade 8.8) in Various Codes
اردشیر دیلمی
Second International Conference on Highrise Buildings
بین‌المللی
1371/1/1
3723
بررسیهای علل خوردگی در سازه های بتنی تصفیه خانه های مرغزار و سربندر
علی اکبر رمضانیانپور,فرامرز مودی
کنفرانس بین المللی بتن
بین‌المللی
1371/1/1
3724
زباله سوزها و کاربرد آنها برای مواد زائد خطرناک
سیدمحمدرضا علوی مقدم
دومین کنفرانس مدیریت مواد زائد جامد در تهران، شهرداری تهران
داخلی
1370/12/5
3725
A Novel Method of Determining Magnetic Characteristic of power Transformers
سیدمجتبی آقامیرسلیم,افشین مشکوه الدینی
6th Int. power system Conf.
بین‌المللی
1370/8/16