فهرست مقالات کنفرانس
ردیف
عنوان مقاله
نویسنده/نویسندگان
عنوان کنفرانس
نوع کنفرانس
سال برگزاری
3801
the amplification of seismic waves in tehran
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
کنفرانس بین المللی پیشرفتهای جدید در ژئوتکنیک لرزه‌ای و دینامیک خاک
بین‌المللی
1373/1/1
3802
Sliding bace isolation system for unneinforcord Building
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
 پیشرفتهای جدید در ژئوتکنیک لرزه ای و دینامیک خاک ۷۳
بین‌المللی
1373/1/1
3803
خواص مکانیکی بتن های ساخته شده با پوزولانهای کرمان
علی اکبر رمضانیانپور,علی اکبر مقصودی
کنفرانس بین المللی سیمان
بین‌المللی
1373/1/1
3804
نقش پاره‌ای از پوزولانها در بتن
علی اکبر رمضانیانپور
کنفرانس بین المللی سیمان
بین‌المللی
1373/1/1
3805
نقش طرح اختلاط در کیفیت بتن
علی اکبر رمضانیانپور
کنفرانس ملی توسعه و مسکن
داخلی
1373/1/1
3806
Application of a needle pobe for measuring local parameters in air water flow
امیررضا زراتی,محمودرضا شاهوردی ,آرش عداتی
ASCE
بین‌المللی
1372/10/11
3807
volume change characteristics of discontionous rock
احمد فهیمی فر
کنفرانس بین المللی مکانیک سنگ
بین‌المللی
1372/10/11
3808
Beharior of initialy bucked rectanglar plates to random excitation using two modes
محسن تهرانی زاده حقیقی فر
ICECD
بین‌المللی
1372/10/11
3809
investingation of lateral displacement and joint with respect tothe stability of structure
علیرضا رهائی
سازه‌های مقاوم در برابر زلزله
بین‌المللی
1372/10/11
3810
effect of super plasticizers on the type v portland cement
علی اکبر رمضانیانپور
ICS
بین‌المللی
1372/10/11
3811
Volume change characteristics of discontinuous rocks
احمد فهیمی فر
proc. Int. sym. pre- failure deformation characteristics of geomaterials
بین‌المللی
1372/10/11
3812
Factors affecting stick-slip characteristics of rock, and implications for earthquakes
احمد فهیمی فر
7th Int. IAEG Congress
بین‌المللی
1372/10/11
3813
the effect of curing on compressive strength, resistance to chloride lon penetration and porosity of cocretes incorporating slag, fly ash, and silica fume
علی اکبر رمضانیانپور
کنفرانس بین المللی دوام بتن
بین‌المللی
1372/10/11
3814
Mechanism of Air Entrainment in Spillway Aerators
امیررضا زراتی
National Conf.on Hydraulics
بین‌المللی
1372/9/10
3815
the Performance of corrosion inhibitors for preventing steel reinforcement corrosion
علی اکبر رمضانیانپور
Premiere Conference on Materials Protection for the Nineties
بین‌المللی
1372/8/10
3816
A three-dimensional apparatus for cyclic testing of interface
کاظم فخاریان
46th annual canadian geotechnical conference
بین‌المللی
1372/7/5
3817
Selection of materials and mix proportions for high strength concrete
علی اکبر رمضانیانپور
International Conference on High Strength Concrete
بین‌المللی
1372/3/11
3818
بررسی علل تخریب سازه های بتنی در بوشهر
علی اکبر رمضانیانپور,منصور پیدایش
کنفرانس بین المللی بتن
بین‌المللی
1371/8/18
3819
The effect of carbonation on the corrosion of reinforcement in concrete
علی اکبر رمضانیانپور
3rd International Conference on Concrete
بین‌المللی
1371/8/10
3820
Factors affecting the depth of carbonation under accelerated methods
علی اکبر رمضانیانپور
3rd International Conference on Concrete
بین‌المللی
1371/8/10
3821
Causes and cures of concrete structures in Imam Khomaini port
علی اکبر رمضانیانپور
3rd International Conference on Concrete
بین‌المللی
1371/8/10
3822
Causes of early deterioration in concrete structures in Bushehr
علی اکبر رمضانیانپور
3rd International Conference on Concrete
بین‌المللی
1371/8/10
3823
Engineering properties and durability of concrete made with Isfahan blast funace slag
علی اکبر رمضانیانپور
3rd International Conference on Concrete
بین‌المللی
1371/8/10
3824
رشد آمزش عالی ، پیش شرط شکوفایی توسعه
رضا مکنون
اولین سمینار رشد و توسعه قزوین
داخلی
1371/7/14
3825
Behavior of Seriously cut out Floor Beams in Steel Deck Bridges
اردشیر دیلمی
The 4th International Conference SAFETY OF BRIDGE STRUCTURES
بین‌المللی
1371/6/19