فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
26
بهینه‌سازی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
محمدزمان کبیر
27
پایداری سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
محمدزمان کبیر
28
پروژه راه‌سازی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
میقات حبیبیان
29
پروژه سازه‌های بتن ارمه
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
علیرضا رهائی
30
پروژه سازه‌های فولادی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
اردشیر دیلمی
31
پروژه سازه‌های فولادی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
اردشیر دیلمی
32
پی‌سازی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
کاظم فخاریان
33
تاسیسات مکانیکی وبرقی
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
رضا صراف شیرازی
34
تئوری پلاستیسیته
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
دکتری
عباس سروش
35
تحقیق در عملیات
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
امیر گل رو
36
تحلیل سازه ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
مهدی بناءزاده
37
تحلیل سازه‌های ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
علیرضا صادقی راد
38
تحلیل سازه‌های ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
علیرضا صادقی راد
39
تحلیل غیرارتجاعی سازه
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
مهدی بناءزاده
40
تحلیل و ارزیابی سیستم های حمل و نقل
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
سیدمحمود مصباح نمینی
41
تحلیل و طراحی پلاستیک سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
دکتری
سعید عرفانی
42
تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
پوریا حاجی کریمی
43
تعمیر و تقویت سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
فرامرز مودی
44
تقاضا در حمل و نقل
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
میقات حبیبیان
45
تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
فرامرز مودی
46
تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
منصور پیدایش
47
دینامیک
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
پوریا حاجی کریمی
48
دینامیک
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی
سیامک ایپکچی
49
دینامیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
سید محمدرضا امام
50
دینامیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
14012
کارشناسی ارشد
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی