فهرست دروس ارائه شده
ردیف
نام درس
رشته/گرایش
ترم
مقطع
استاد ارایه‌دهنده
26
اقتصادمهندسی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
اقبال شاکری
27
بناهای ابی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
رضا اسماعیلی
28
پایداری سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
محمدزمان کبیر
29
پروژه راه‌سازی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
میقات حبیبیان
30
پروژه سازه‌های بتن ارمه
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
علیرضا رهائی
31
پروژه سازه‌های فولادی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
اردشیر دیلمی
32
پروژه سازه‌های فولادی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
اردشیر دیلمی
33
پی‌سازی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
کاظم فخاریان
34
تاسیسات مکانیکی وبرقی
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
جابر اسلامی
35
تئوری پلاستیسیته
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
دکتری
عباس سروش
36
تئوری ورق و پوسته
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
محمدمهدی علی نیا
37
تحقیق در عملیات
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
امیر گل رو
38
تحلیل سازه ۲
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
مهدی بناءزاده
39
تحلیل سازه‌های ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
تورج تقی خانی
40
تحلیل سازه‌های ۱
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
علیرضا صادقی راد
41
تحلیل و ارزیابی سیستم های حمل و نقل
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
سیدمحمود مصباح نمینی
42
تحلیل و طراحی پلاستیک سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
دکتری
سعید عرفانی
43
تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
پوریا حاجی کریمی
44
تعمیر و تقویت سازه‌ها
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
فرامرز مودی
45
تقاضا در حمل و نقل
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
میقات حبیبیان
46
تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
فرامرز مودی
47
تکنولوژی بتن
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
منصور پیدایش
48
دینامیک
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی
سیامک ایپکچی
49
دینامیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
سید محمدرضا امام
50
دینامیک خاک
مهندسی عمران و محیط زیست
14002
کارشناسی ارشد
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی